ماه : نوامبر 2020

تناسبات طلایی

قانون تناسبات طلایی در معماری چیست؟ ————————————————————————————————————————————————————— قانون تناسبات طلایی چه می گوید؟ میانگین طلایی، نسبت طلایی، نسبت الهی و بخش طلایی یک اصطلاح هستند، جایی هرکدام از این کلمات را شنیدید یک مفهوم دارد. قانون ریاضی است که از یونان باستان بهعنوان تقسیم کردن یا قطع کردن سرچشمه میگیرد و دلیل اصطلاح بخش طلایی […]

اسکرول